Statut Klubu Drukuj
Statut Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "POBIEDR"
 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

1.

Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „POBIEDR” PASZKÓWKA zwany dalej „Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków Klub może posługiwać się skrótem PUKS „POBIEDR” oraz wyróżniającym go znakiem graficznym.

 

2.

Klub działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a w szczególności w gminie Brzeźnica i Skawina.

 

3.

Siedzibą Klubu jest Parafia Paszkówka 67 34 – 113 Paszkówka.

 

4.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, wolontariuszy, a do prowadzenia swych spraw i realizacji statutowych działań może zatrudniać pracowników.

 

5.

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

6.

Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do odpowiedniego rejestru.

 

7.

Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sportowych. Klub może tworzyć sekcje sportowe, rekreacyjne, turystyczne i inne w zależności od zapotrzebowania społecznego na terenie swego działania.

 

Rozdział II

Cele, zakres i zasady działania

8.

1. Celem Klubu jest:

a)      Wychowanie poprzez sport, w duchu wiary katolickiej;

b)      Podwyższenie jakości i skuteczności inicjatyw związanych z szeroko rozumianymi działaniami na rzecz rozwoju sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

c)      Profilaktyka pozytywna;

d)     Integracji europejska, regionalna i lokalna;

9.

1. Klub będzie rozwijać działalność w zakresie:

a)      upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

b)      przeciwdziałania skutkom wynikającym z zaniedbań w zakresie wychowania fizycznego,

c)      podejmowanie działań na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań ograniczających podejmowanie prób eksperymentowania młodzieży i dzieci ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, psychotropy itp.),

d)     propagowania standardów działań klubów sportowych i sekcji sportowych,

e)      działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe,

f)       wspierania organizacji pozarządowych i innych inicjatyw społecznych oraz Kościoła Katolickiego,

g)      inicjowania współpracy sektorów non-profit-biznes-administracja publiczna,

h)      współpracy międzynarodowej,

i)        współdziałania z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie, przygotowywania i realizowania podobnych zadań,

j)        budowanie i pogłębianie więzi rodzinnej,

k)      propagowania porządku i bezpieczeństwa publicznego,

l)        równanie szans w sporcie dla niepełnosprawnych,

m)    rozwoju edukacji ekologicznej,

n)      ochrony i promocji zdrowia,

o)      wspieranie szeroko rozumianej edukacji w szczególności dzieci i młodzieży;

p)      wspieranie społecznej aktywności i świadomości obywateli;

q)      inna niezbędna w realizacji celów Klubu.

 

10.

Klub realizuje swoje działania poprzez działalność nieodpłatną pożytku publicznego:

a)      tworzenie sekcji sportowych w tym autonomicznych, w poszczególnych dyscyplinach sportu,

b)      organizowanie zajęć treningowych, sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych,

c)      organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych,

d)     organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresach wolnych od nauki,

e)      mobilizowanie rodzin do wspólnego spędzania czasu wolnego, poprzez aktywność religijną i sportową,

f)       organizację szkoleń i warsztatów,

g)      organizowanie półkolonii, zimowisk, kolonii, obozów sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych,

h)      tworzenie, współtworzenie i uczestniczenie w podmiotach, które realizują działania zgodne z celami Klubu,

i)        współpracę z przedstawicielami mediów,

j)        wymiany międzynarodowe,

k)      tworzenie warunków współpracy ze wszystkimi sektorami życia publicznego,

l)        organizowanie i uczestniczenie w konferencjach, szkoleniach i seminariach,

m)    działalność informacyjno-wydawniczą,

n)      udzielanie porad i konsultacji,

o)      propagowanie integracji europejskiej,

p)      podejmowanie inicjatyw integrujących środowisko lokalne i regionalne;

q)      opiniowanie, badania i analizy inicjatyw społecznych,

r)       działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej,

s)       działalność rekreacyjną,

t)       działalność rozrywkową,

u)      pomoc społeczną,

v)      wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego,

w)    inne niezbędne w realizacji celów Klubu;

11

Celem klubu jest także wyszkolenie i wypromowanie utalentowanych zawodników, za których w przypadku ewentualnego przejścia do innego klubu należy dążyć do finansowych lub innych regulacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Związków Sportowych. Ich rozliczenia z Naszym Klubem pozostawia się w gestii sekcji, w uzgodnieniu z Zarządem Kubu.

 

 

Rozdział III

Członkowie Klubu – ich prawa i obowiązki

12.

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających; szczególnym rodzajem członków wspierających są wolontariusze,

3. honorowych.

13.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub inna osoba prawna nie mająca celów zarobkowych, która zadeklaruje swoją działalność na rzecz Klubu.

14.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, również mająca cel zarobkowy, która zadeklaruje na rzecz Klubu pomoc merytoryczną, finansową, materialną lub własną pracę i wolny czas.

15.

Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba, niezależnie od narodowości, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu lub sportu w regionie lub w Polsce. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 25% członków.

 

16.

Członkowie zwyczajni i wspierający przyjmowani są przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

17.

Do praw członków zwyczajnych należą:

a)      czynne i bierne prawo wyborcze,

b)      uczestniczenie w działalności Klubu, a w szczególności prawo uczestniczenia
w zajęciach, imprezach, zebraniach, konferencjach i sympozjach organizowanych przez władze Klubu,

c)      zgłaszanie wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,

d)     możliwość ubiegania się o pomoc Klubu.

e)      korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Klubu,

f)       posiadania legitymacji Klubu i noszenia odznaki Klubu,

g)      zwrotu uzasadnionych kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w stosownych przepisach

 

18.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy postępowanie zgodne ze Statutem, uchwałami władz Klubu oraz obowiązującymi regulaminami w tym potwierdzanie członkostwa raz na
3 lat.

 

 

 

 

19.

Członkowie wspierający (osoba prawna działa w Klubie za pośrednictwem swojego przedstawiciela) mają wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem praw wyborczych.

 

20.

Do członka honorowego odnosi się odpowiednio zapis paragrafów poprzednich (15 i 16)
z wyjątkiem potwierdzania członkostwa.

21.

Członkostwo wygasa na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b) wykluczenia na wniosek Zarządu z powodu rażącego naruszenia postanowień statutu obowiązujących członków Klubu, dokonuje Walne Zgromadzenie Członków

c) śmierci, utraty osobowości prawnej w przypadku członka będącego osobą prawną,

d) nie potwierdzenia członkostwa do 30 grudnia w 3 roku od ostatniego złożenia deklaracji,

e) nie płacenie składek za okres 12 miesięcy, z wyjątkiem członków zwolnionych ze składek.

22.

Od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich  zainteresowanemu podmiotowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

Rozdział IV

Władze Klubu

23.

Władzami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

24.

1.         Kadencja wybieranych władz Klubu trwa 3 lata,

2.         Głosowanie ma charakter jawny lub tajny,

3.         Na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny,

4.         Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi co innego,

5.         W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad,

6.         Wprowadzenie nowych członków poprzez Zarząd w miejsce ustępujących w toku kadencji członków władz nie może przekroczyć 1/3 składu osób pochodzących z wyboru.

Rozdział V

Zgromadzenie członków

25.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może mieć charakter:

1. Wyborczy – zwoływane raz na 3 lata,

2. Sprawozdawczo-programowy – zwoływane raz na rok do 30.06.

 

O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

Dla ważności obrad wymagana jest obecność połowy członków w pierwszym terminie.
W przypadku braku quorum drugie Walne Zgromadzenie odbywa się po 15 minutach niezależnie od liczby obecnych członków.

 

26.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z własnej inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź 50% ogółu członków Klubu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia żądania.

27.

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 2. Przyjmowanie głównych kierunków działalności Klubu,
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,

4.      Wybór i odwoływanie władz Klubu w tym Prezesa Klubu, Rady Rodziców
i Komisji Rewizyjnej,

 1. Rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Klubu,
 2. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 3. Nadawanie członkostwa honorowego,
 4. Uchwalanie zmiany statutu Klubu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu m.in. w sprawach członkowskich,
 6. W przypadku rozwiązania Klubu podejmowanie uchwały o przeznaczeniu majątku Klubu,
 7. Inne nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klubu.

Rozdział VI

Zarząd

28.

 1. Zarząd Klubu składa się z 7 członków.
 2. Zarząd Klubu wybiera ze swojego grona
 • Prezesa
 • 2 wice prezesów ( do spraw sportowych i organizacyjnych )
 • Sekretarza
 • Skarbnika
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
 2. Kadencja Zarządu Klubu trwa 3 lata.
 3. DO ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej ½ liczby członków Zarządu, w tym prezesa lub dwóch wiceprezesów.
 4. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi Zarządu.
 5. Zarząd Klubu wybrany na Walnym Zebraniu dokonuje wyboru spośród swych członków osób o których mowa w ust.2.

 

 

29.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie oraz udzielanie w jej imieniu pełnomocnictw innym członkom.
 2. Określanie programów działania Klubu,
 3. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu w tym powoływanie Biura Klubu,
 4. Kierowanie polityką finansową Klubu,
 5. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu oraz udzielanie pełnomocnictw do załatwiania spraw dotyczących Klubu, w tym również wyrażania zgody na posługiwanie się pieczęciami i znakami Klubu,
 6. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Klubu,
 8. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie członkostwa honorowego,
 9. Składanie corocznych sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 10. Zawieranie porozumień i umów krajowych oraz międzynarodowych,
 11. Ustalanie wysokości składek członkowskich a także udzielanie zwolnienia od obowiązku płacenia składek przez członków,

12.  Zarząd pracuje w oparciu o uchwalony regulamin.

13.  Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

Rozdział VII

Rada Rodziców

30.

1.       Radę stanowią przedstawiciele rodziców dzieci z poszczególnych sekcji sportowych lub osoby przez nich wyznaczone,

2.       Skład Rady zatwierdza Zarząd zwykłą większością głosów na okres kadencji 3 lat, nie dłuższy niż kadencja zarządu.

3.       Do zadań Rady Rodziców należy:

a)      współpraca z Zarządem w okresie realizacji planu – doradztwo,

b)      współpraca z Zarządem w zakresie realizacji celów Klubu;

4.       Odwołanie Członka Rady następuje przez Zarząd

5.       Praca w Radzie jest nieodpłatna,

6.       Zasady pracy Rady i współpracy z Zarządem określi porozumienie z Zarządem

7.       Ilość osób wchodząca w skład Rady: od 4 do 8.

Rozdział VIII

Komisja rewizyjna

31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Klubu. Składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Zgromadzenia Członków. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które w głosowaniu jawnym uzyskały w kolejności największą liczbę głosów spośród zgłoszonych kandydatów.

 Ze swego grona członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają Przewodniczącego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a)  nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)  przysługuje prawo zwrotu uzasadnionych kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w stosownych przepisach.

 

32.

Członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

33.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:

a)      Przeprowadzanie na bieżąco kontroli wewnętrznej działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

b)      Występowanie z wnioskiem do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

d)     Sporządzanie sprawozdań ze swoich działań i przedstawianie ich na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział IX

Majątek Klubu

34.

Majątek Klubu stanowią środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Klub.

 

35.

1.         Dochody Klubu pochodzą z:

a)                  składek członkowskich – wysokość składek określa Zarząd,

b)                 darowizn, spadków i zapisów,

c)                  dotacji,

d)                 ze zbiórek i imprez publicznych,

e)                  odsetek i lokat bankowych,

f)                  dochodów z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytku Klubu

g)                 wynajmu posiadanych obiektów,

h)                 działalności gospodarczej.

 

2.                  Zabrania się:

a)  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c)  wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

36.

Do reprezentowania Klubu  na zewnątrz upoważnieni są wszyscy Członkowie Zarządu. Oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu składają Prezes lub osoba przez niego upoważniona, wraz z jednym z pozostałych osób zasiadających w Zarządzie.

 

37.

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Klub jest rok kalendarzowy.

Rozdział X

Przepisy końcowe

38.

1.         Uchwały o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Klubu podejmuje Zgromadzenie Członków Klubu większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2.         W razie rozwiązania Klubu o przeznaczeniu majątku Klubu decyduje Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.